Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

01:58
9861 6178 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOhSnap OhSnap
01:50
2658 45e0 420
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viabiauek biauek

March 26 2017

23:59
9942 cc93 420
Reposted fromMiziou Miziou vianoisetales noisetales
23:58
23:57
2184 2fea 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
23:19
0329 55ce 420
Reposted fromfungi fungi viapffft pffft
23:17
9511 ff2d 420
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viaOhSnap OhSnap
23:17
9781 d849 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOhSnap OhSnap
23:16
0314 4a34 420
Reposted fromnoirceur noirceur viaabsolem absolem
23:15
3199 3602 420
Reposted fromtfu tfu vialarwyastralne larwyastralne
23:15
2136 75e1 420
23:15
0139 6e41 420
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaUbik Ubik
23:14
23:13
0549 ce1e 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viabiauek biauek
23:13
3212 e09e 420
Reposted fromtfu tfu viabiauek biauek
23:12
5145 d1bb 420
Reposted frommanxx manxx viabiauek biauek
23:12
1752 15e5
Reposted fromstfn stfn viabiauek biauek
15:56
3440 5888 420
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales
15:28

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaviolethill violethill
15:28
5888 13d4 420
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viakingalascaux kingalascaux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl